Amsterdam Streetside      
   Anthony Fokkerweg - Praxis - Amsterdam 
Foto 3614 - 4-11-2003 11:57:18           
Anthony Fokkerweg - Praxis
- Amsterdam                                     Next photo