Amsterdam Streetside      
   Anthony Fokkerweg - LeenBakker - Amsterdam 
Foto 3611 - 4-11-2003 11:46:24           
Anthony Fokkerweg - LeenBakker
- Amsterdam                                     Next photo