Amsterdam Streetside      
   Anthony Fokkerweg - Bel. Broodjes - Amsterdam 
Foto 3606 - 4-11-2003 10:50:02           
Anthony Fokkerweg - Bel. Broodjes
- Amsterdam                                     Next photo