Amsterdam Streetside      
   Rosmolen - Amsterdam 
Foto 7729 - 10-11-2007 17:08:44           
Rosmolen
Stellingweg - Amsterdam                                     Next photo