Amsterdam Streetside      
   Remonstrantschekerk - Amsterdam 
Foto 5282 - 18-11-2005 14:14:19           
Remonstrantschekerk
Diepenbrockstraat - Amsterdam                                     Next photo