Amsterdam Streetside      
   Vinoly - Amsterdam 
Foto 3870 - 6-1-2005 12:40:54           
Vinoly
Gustav Mahlerplein - Amsterdam                                     Next photo