Amsterdam Streetside      
   Anthony Fokkerweg - Praxis - Amsterdam 
Foto 3619 - 4-11-2003 12:03:20           
Anthony Fokkerweg - Praxis
- Amsterdam                                     Next photo