Amsterdam Streetside      
   Remonstrantschekerk - Amsterdam 
Foto 2387 - 16-6-2003 13:49:12           
Remonstrantschekerk
Diepenbrockstraat - Amsterdam                                     Next photo