Amsterdam Streetside      
   Artsenijhof - Amsterdam 
Foto 1476 - 27-3-2003 12:57:34           
Artsenijhof
- Amsterdam                                     Next photo