Amsterdam Streetside      
   Stenendokweg - Hoek Klaprozenweg - Amsterdam 
Foto 10514 - 14-11-2009 15:36:38           
Stenendokweg - Hoek Klaprozenweg
- Amsterdam                                     Next photo