Amsterdam Streetside      
   UWV - Amsterdam 
Foto 9798 - 27-5-2009 11:53:00           
UWV
Station Sloterdijk - Amsterdam                                     Next photo