Amsterdam Streetside      
   Vml Oranje Nassau Kazerne - Amsterdam 
Foto 6881 - 21-3-2007 22:25:42           
Vml Oranje Nassau Kazerne
Wilhelmina Blombergplein - Amsterdam                                     Next photo