Amsterdam Streetside      
   Remonstrantschekerk - Amsterdam 
Foto 5279 - 18-11-2005 14:10:19           
Remonstrantschekerk
Diepenbrockstraat - Amsterdam                                     Next photo