Amsterdam Streetside      
   UWV - Amsterdam 
Foto 5136 - 3-10-2005 15:13:01           
UWV
Station Sloterdijk - Amsterdam                                     Next photo