Amsterdam Streetside      
   Einsteinweg - Ringweg A10 West - Amsterdam 
Foto 4998 - 2-8-2005 11:07:14           
Einsteinweg - Ringweg A10 West
- Amsterdam                                     Next photo