Amsterdam Streetside      
   Amstelhotel - Amsterdam 
Foto 4631 - 13-6-2005 19:56:41           
Amstelhotel
Prof. Tulpplein - Amsterdam                                     Next photo