Amsterdam Streetside      
   Dutch Design Hotel Artemis - Amsterdam 
Foto 4588 - 5-6-2005 16:08:38           
Dutch Design Hotel Artemis
John M. Keynesplein - Amsterdam                                     Next photo