Amsterdam Streetside      
   Vinoly - Amsterdam 
Foto 3991 - 21-3-2005 12:57:14           
Vinoly
Gustav Mahlerplein - Amsterdam                                     Next photo