Amsterdam Streetside      
   Novotel - Amsterdam 
Foto 3096 - 25-9-2003 13:15:42           
Novotel
- Amsterdam                                     Next photo