Amsterdam Streetside      
   Remonstrantschekerk - Amsterdam 
Foto 2384 - 16-6-2003 13:48:06           
Remonstrantschekerk
Diepenbrockstraat - Amsterdam                                     Next photo