Amsterdam Streetside      
   Jachthavenweg - Amsterdam 
Foto 1009 - 24-1-2003 14:25:20           
Jachthavenweg
- Amsterdam                                     Next photo