Foto 1 - 2017-05-19 - (24842)
De Boelegracht - Aanleg en Gershwin Townhouses (Zuidas - Gershwin)
De Boelelaan

Foto 2 - 2018-06-22 - (26180)
Gershwin Townhouses (Zuidas - Gershwin)
George Gershwinlaan

16 foto's geselekteerd !    Amsterdam Streetside

Foto 3 - 2017-02-09 - (24555)
Gershwin Townhouses - Nieuwbouw (Zuidas - Gershwin)
George Gershwinlaan

Foto 4 - 2017-02-09 - (24556)
Gershwin Townhouses - Nieuwbouw (Zuidas - Gershwin)
George Gershwinlaan

ZuiderAmstel

Foto 5 - 2016-09-02 - (23921)
Gershwin Townhouses - Nieuwbouw (Zuidas - Gershwin)
Beethovenstraat

Foto 6 - 2016-09-02 - (23929)
Gershwin Townhouses - Nieuwbouw (Zuidas - Gershwin)
De Boelelaan - Hoek Beethovenstraat