Foto 1 - 2016-07-25 - (23785)
Beethovenplein (Beatrixpark)

Foto 2 - 2016-07-25 - (23786)
Beethovenplein (Beatrixpark)

32 foto's geselekteerd !    Amsterdam Streetside

Foto 3 - 2018-08-21 - (26205)
Beethovenplein (Beatrixpark)

Foto 4 - 2016-07-25 - (23783)
Kennisoverdracht (Beatrixpark)
Beethovenplein

ZuiderAmstel

Foto 5 - 2018-08-21 - (26207)
Kennisoverdracht (Beatrixpark)
Beethovenplein

Foto 6 - 2018-08-21 - (26208)
Kennisoverdracht - Restaurant As - De Kunstkapel (Beatrixpark)
Beethovenplein