Foto 1 - 2018-06-11 - (26105)
Airbus A380 (Schiphol Centrum - Platforms)
Spottersplaats Buitenveldertbaan

Foto 2 - 2018-06-11 - (26106)
Airbus A380 (Schiphol Centrum - Platforms)
Spottersplaats Buitenveldertbaan

11 foto's geselekteerd !    Amsterdam Streetside

Foto 3 - 2018-06-11 - (26107)
Airbus A380 (Schiphol Centrum - Platforms)
Spottersplaats Buitenveldertbaan

Foto 4 - 2018-06-11 - (26108)
Airbus A380 (Schiphol Centrum - Platforms)
Spottersplaats Buitenveldertbaan

Schiphol Airport

Foto 5 - 2017-06-14 - (25104)
G-H Platform - A6-EDF Airbus A380-861 (Schiphol Centrum - Platforms)
Zuidtangent

Foto 6 - 2017-06-14 - (25106)
G-H Platform - A6-EDF Airbus A380-861 (Schiphol Centrum - Platforms)
Zuidtangent