Foto 1 - 2018-04-19 - (26023)
A Lab (Overhoeks - Noord 4)
Overhoeksplein

Foto 2 - 2018-04-19 - (26024)
A Lab (Overhoeks - Noord 4)
Overhoeksplein

8 foto's geselekteerd !    Amsterdam Streetside

Foto 3 - 2013-11-16 - (20087)
A Lab (Overhoeks - Noord 4)
IJpromenade

Foto 4 - 2013-11-16 - (20067)
A Lab - Buiksloterkanaal (Overhoeks - Noord 4)
IJpromenade

Noord

Foto 5 - 2018-04-19 - (26019)
A Lab,B'Mine Toren en Buiksloterkanaal (Overhoeks - Noord 4)
Eye-brug (Brug 995)

Foto 6 - 2016-11-26 - (24205)
Badhuiskade - A Lab en B'Mine Toren (Overhoeks - Noord 4)
Eye-brug